Programa Madrugadores


Como ben saben, o noso centro leva varios años ofertando ás familias o Programa Madrugadores co obxectivo de axudar a conciliar a vida family iar e laboral de pais e nais do noso alumnado e que, en consecuencia, supón una ampliación del horario de apertura do noso colexio dende a las 8:00 horas nos días lectivos. Este es un servicio totalmente gratuito que responde el compromiso de la Entidad Titular, Equipo Directivo y profesorado deste centro por servir de axuda ás familias que vienen a súa xornada laboral antes del inicio de clases y que, como no pueden ser doutra forma, desean mellorar e necesidades en función das novas necesidades que vaian xurxindo.