Departamento de Orientación


Atendido por Vanesa Fernández Fernández , Psicóloga Escolar, e Míriam García Villarino, Diplomada en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.

Todos os alumnos e as súas familias poden dirixirse ás responsables de departamento para facer as consultas que consideren oportunas.

Ámbitos de intervención:

 

1-Orientación Vocacional

Entrevistas personais.
Sesions de titoría  programadas.
Asesoramiento sobre selectividade e os estudios universitarios.
Realización de Test en 4ºESO.
Charlas informativas.

 

2-Atención a Diversidade:

Altas Capacidades
Exentos de Francés
Reforzo educativo: Matemáticas, Lingua Española, lingua galega e Inglés.
Adaptacions Curriculares
Atención Individualizada
Alumnos Extranxeiros
Alumnos con problemas de conducta
Atención ás familias
Interrelación co profesorado

 

3-Acción Titorial :

A Orientadora coordina ao Equipo de Acción Titorial que é o responsable do deseño e seguemento do Plan de Acción Titorial que abarca as sesiós semanais de titoría , as entrevistas personais e as sesiones formativas específicas con padres e alumnos.