PLAN DIXITAL


O Plan Dixital de centro é un documento a través do cal os centros analizan a súa realidade en

relación ao uso das tecnoloxías dixitais e, a partir desta situación de partida, definen un plan de

actuación que incluirá os obxectivos a conseguir, as actuacións específicas para implementar este

plan, a súa avaliación e difusión. O obxectivo final da posta en marcha do Plan Dixital é mellorar o

desenvolvemento da competencia dixital do alumnado e o uso das tecnoloxías dixitais na

aprendizaxe a través do desenvolvemento da competencia dixital do profesorado -tanto individual

como colexiada- e da transformación dos centros en organizacións educativas dixitalmente

competentes.

 

Plan Dixital